• Yoshihito Osada Kanji Kajiwara Takao Fushimi Okihiko Irasa Yoshitsugu Hirokawa Tsutomu Matsunaga Tadao Shimomura Lin Wang