• D. Berger H. G. Beger (auth.) Professor Dr. Christian Herfarth Professor Dr. Rudolf Häring Professor Dr. Konrad Meßmer Professor Dr. Edgar Ungeheuer (eds.)