• B. Clark Burchfiel Robert W. King Radoslav Nakov Tzanko Tzankov Nikola Dumurdzanov (auth.) Professor Eystein S. Husebye (eds.)