×
  • Querying over Encrypted Data in Smart Grids

    Mi Wen Rongxing Lu Xiaohui Liang Jingsheng Lei Xuemin (Sherman) Shen (auth.)

Click on cover to enlarge.
1 - 2Hours to read