• A.N. Parshin (editor) I.R. Shafarevich (editor) Yu.G. Prokhorov Yu.G. Prokhorov S. Tregub V.A. Iskovskikh