• Marc Fischlin Benny Pinkas Ahmad-Reza Sadeghi Thomas Schneider Ivan Visconti (auth.) Aggelos Kiayias (eds.)