• H. P. Patra Shyamal Kumar Adhikari Subrata Kunar (auth.)