• نویسنده: مارتین بوبر مترجم: عباس کاشف و ابوتراب سهراب