در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • 1C: Предприятие. Зарплата и кадры. Секреты работы : Учет заработ. платы. Введ. штат. расписания. Персонифицир. учет. Отчеты для налоговых органов и фондов

    Рязанцева, Наталья А. Рязанцев, Дмитрий Н.

Click on cover to enlarge.