×
  • A primer on the Taguchi method

    Ranjit K Roy