• F. Brezzi L. D. Marini (auth.) Xiaobing Feng Ohannes Karakashian Yulong Xing (eds.)