• ترجمه، تلفظ گذاری و ارائه لوح فشرده: رضا دانشوری