• Gertz Likhtenshtein Jun Yamauchi Shin'ichi Nakatsuji Alex I. Smirnov Rui Tamura