• Moti Freiman Noah Broide Miriam Natanzon Einav Nammer Ofek Shilon Lior Weizman (auth.) Nadia Magnenat-Thalmann (eds.)