• Kulesh Shanmugasundaram Nasir Memon Anubhav Savant Herve Bronnimann (auth.) Vladimir Gorodetsky Leonard Popyack Victor Skormin (eds.)