• Masashi Kasaki Hiroshi Ishiguro Minoru Asada Mariko Osaka Takashi Fujikado (eds.)