×
  • Semiconductor Nanowires: From Next-Generation Electronics to Sustainable Energy

    Wei Lu Jie Xiang Jie Xiang Hans-Jörg Schneider Mohsen Shahinpoor Charles Lieber Peidong Yang Yi Cui Ritesh Agarwal Song Jin Bozhi Tian Renkun Chen Deli Wang

Click on cover to enlarge.
10 - 12Hours to read