• Paul Richard Halmos Viakalathur Shankar Sunder (auth.)