• Ekram Hossain Vijay K. Bhargava (auth.) Rajamani Ganesh Sastri L. Kota Kaveh Pahlavan Ramón Agustí (eds.)