• Zdzislaw Pawlak (auth.) Dr. Masahiro Inuiguchi Prof. Shoji Hirano Prof. Shusaku Tsumoto (eds.)