• N. S. S. Narayana Kirit S. Parikh T. N. Srinivasan