• Abhishek Parakh Subhash Kak (auth.) P. Santhi Thilagam Alwyn Roshan Pais K. Chandrasekaran N. Balakrishnan (eds.)