• Ilia Frenkel Alex Karagrigoriou Anatoly Lisnianski Andre Kleyner B V Gnedenko