• Navaid Shamsee David Klebanov Hesham Fayed Ahmed Afrose Ozden Karakok