• Ming-Hsien Yang Shu-Hsing Chung Ching-Kuei Kao (auth.) Shuo-Yan Chou Amy Trappey Jerzy Pokojski Shana Smith (eds.)