• Viktor P. Astakhov (auth.) J. Paulo Davim (eds.)