• Vimal K. Sharma John R. M. Copeland (auth.) Karabi Ghose (eds.)