• A. G. (Tony) Fane Rong Wang Yue Jia (auth.) Lawrence K. Wang Jiaping Paul Chen Yung-Tse Hung Nazih K. Shammas (eds.)