• نویسنده: یرواند آبراهامیان/مترجم: محمدابراهیم فتاحی