• N. Ben Abdallah P. Degond F. Deluzet V. Latocha R. Talaalout M. H. Vignal (auth.) Thomas Y. Hou Eitan Tadmor (eds.)