• یوری گاگارین - ولادیمیر لبدف / مترجمان محمود بهزاد - حمیده غروی