• Jiang Qing Daniel A. Bell Ruiping Fan Edmund Ryden