×
  • Big Data Technology and Applications: First National Conference, BDTA 2015, Harbin, China, December 25-26, 2015. Proceedings

    Wenguang Chen Guisheng Yin Gansen Zhao Qilong Han Weipeng Jing Guanglu Sun Zeguang Lu (eds.)

Click on cover to enlarge.