• Daniel J. Olsher (auth.) Huaguang Zhang Amir Hussain Derong Liu Zhanshan Wang (eds.)