• K. Balagopal (Transcribed and Edited by Mannem Brahmaiah Vemana Vasantha Laxmi)