• Edward Powers Willis Goudy Patricia Keith (auth.) Edward A. Powers Willis J. Goudy Patricia M. Keith (eds.)