• Hitoshi Furuta Dan M Frangopol Masanobu Shinozuka