• Prabhanjan N. Tattar Suresh Ramaiah B. G. Manjunath