• Christos Faloutsos (auth.) Guozhu Dong Xuemin Lin Wei Wang Yun Yang Jeffrey Xu Yu (eds.)