• Lianzhi Yu Guozheng Yan Chunyang Wang Wenlong Yang Peng Zan Jie Wu (auth.) De-Shuang Huang Donald C. Wunsch II Daniel S. Levine Kang-Hyun Jo (eds.)