• Dickinson, Emily Dickinson, Emily Eliot, Thomas Stearns Eliot, Thomas S. Eliot, Thomas Stearns Hopkins, Gerard Manley Hopkins, Gerard Manley Hughes, Glenn Dickinson, Emily Eliot, Thomas Stearns Hopkins, Gerard Manley