• Shojiro Nishio Katsumi Tanaka Yasuo Ariki Shinji Shimojo Masahiko Tsukamoto (auth.) Július à tuller Jaroslav Pokorný Bernhard Thalheim Yoshifumi Masunaga (eds.)