• Stephan D. Price (auth.) F. Garzón N. Epchtein A. Omont B. Burton P. Persi (eds.)