• دین ارنیش ، ترجمه: ابوالقاسم پوزش و علی خزاعی فرید ،