در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Цифровое телевидение: от теории к практике: [принципы построения систем цифрового телевидения и телевиз. приемников для таких систем: методы сжатия телевиз. сигналов по стандартам JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4: помехоустойчивое кодирование в системах цифрового телевидения: обзор интегр. микросхем для приемников цифрового телевидения: структура, принцип. схемы и работа одного из наиболее соврем. цифровых телевизоров]

    Пескин А.Е. Смирнов А.В.

Click on cover to enlarge.
8 - 9Hours to read